VODP

Vîeobecné dodacie a záruŕné podmienky spoloŕnosti
Bohnenkamp International, s.r.o.
Toto sú vîeobecné dodacie a záruŕné podmienky obchodnej spoloŕnosti Bohnenkamp International, s.r.o., so sídlom Dolná 2099, 900 01 Modra, IŔO: 35 930 594 /âalej len predávajúci/.
Tűmto vîeobecnűm a záruŕnűm podmienkam podliehajú vîetky ponuky a zmluvy uzatvorené predávajúcim, a sú pre obe zmluvné strany záväzné, iba ak je ich uplatěovanie v písomnej zmluve alebo ponuke vűslovne vylúŕené. Odliîné podmienky kupujúceho, ktoré predávajúci vűslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre predávajúceho záväzné.

I. Ponuky a zmluvy

1. Ponuky sú nezáväzné, pokiaę nie je v ponuke, faktúre alebo v jednostrannom vyhlásení vűslovne uvedené inak.
2. Pre uzavretie kúpnej zmluvy, resp. inűch dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim.
3. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.
4. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva, sú pre úŕastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, üe ak sú tieto odliîné od údajov uvedenűch v písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim.
5. Akékoęvek nadväzujúce alebo vedęajîie dojednania alebo dohody musia byů uskutoŕnené vűluŕne v písomnej forme a musia byů písomne potvrdené oboma úŕastníkmi.

II. Dodanie tovaru

1. Predávajúci dodá tovar v mieste a ŕase urŕenom v písomne akceptovanej objednávke.
2. O dodaní tovaru bude spísanű protokol, podpísanű obidvomi úŕastníkmi kúpnej zmluvy. Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim.
3. Pokiaę predávajúci nemôüe tovar v mieste dodania odovzdaů kupujúcemu, pretoüe tento neposkytol potrebnú súŕinnosů, tovar sa povaüuje za dodanű v momente jeho dopravenia na urŕené miesto dodanie tovaru. Kupujúci je povinnű nahradiů vîetky náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku neprevzatia tovaru.
4. Ŕas dodania tovaru môüe byů stanovenű presnűm dátumom, prípadne lehotou, ktorá zaŕína plynúů odo děa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, üe je ŕas dodania tovaru stanovenű lehotou, je dodávateę oprávnenű dodaů tovar poŕas celej tejto lehoty.
5. Pokiaę predávajúci prekroŕí dodaciu lehotu o viac ako 4 tűüdne, kupujúci je oprávnenű odstúpiů od zmluvy len za podmienky, üe dodanie tovaru sa neuskutoŕní ani v dodatoŕnej 4 tűüděovej lehote.
6. Dodrüanie dodacej lehoty zo strany predávajúceho, predpokladá splnenie zmluvnűch povinností kupujúceho, predovîetkűm dodrüanie dohodnutűch platobnűch podmienok a vŕasné dodanie vîetkűch, od kupujúceho poüadovanűch, podkladov.
7. V prípade, üe predávajúci nebude schopnű dodaů tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyîîej moci, ŕas dodania tovaru sa primerane predlüuje o ŕas trvania dôvodov vyîîej moci. Za vyîîiu moc sa povaüujú skutoŕnosti nepredvídateęné, prípadne predvídateęné ale neovplyvniteęné, priŕom majú vplyv na dodanie predmetu kúpy, napr.: opatrenia orgánov verejnej moci, îtrajk, prekáüky v doprave, akűmi sú napr. zęadovatené cesty, dopravné nehody, oneskorené dodávky subdodávateęa napriek vŕas objednanému materiálu, závady v dodávke elektrickej energie a tűm spôsobené ůaükosti vo vűrobe, poüiare resp. iné prípadne üivly a katastrofy, pracovné úrazy v prevádzkach dodávateęa alebo u subdodávateęov.
8. Pokiaę sa v dôsledku vyîîej moci stane plnenie predávajúceho nemoünűm, jeho povinnosů dodaů tovar kupujúcemu zaniká.
9. V prípade, üe sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyîîej moci stane splniteęnűm len pri zvűîenűch hospodárskych nákladoch, môüe predávajúci od zmluvy odstúpiů.
10. Predávajúci nie je povinnű poistiů tovar pre prípad îkody poŕas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.
11. Obaly sú zapoŕítané v cene dodávky a v prípade vrátenia zásielky sa v priebehu 3 tűüděov dobropisujú do vűîke 2/3 zarátanej ceny, za predpokladu, üe budú vrátené v neporuîenom stave.
12. Predávajúci je oprávnenű ŕiastkové dodanie tovaru a na ŕiastkové plnenie

III. Ceny

1. Ceny tovaru sa riadia cenníkom urŕenűm predávajúcim v ŕase potvrdenia akceptácie objednávky. Ceny uvedené v cenníku nie sú záväzné a môüu podliehaů zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.
2. Platná cena tovaru je vüdy uvedená v potvrdení objednávky.
3. Ceny uvádzané v ponuke sa rozumejú v EURO a zahňěajú dodávku tovaru z expediŕného skladu alebo závodu, vrátene balného.
4. Čiastky pod 50,- Euro sa platia vűluŕne v hotovosti.
5. Zniŕenie, poîkodenie, strata predmetu kúpy v ŕase, keâ nebezpeŕenstvo îkody na tovare predmetu kúpy v ŕase, keâ nebezpeŕenstvo îkody na tovare preîlo na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosů kupujúceho riadne a vŕas zaplatiů kúpnu cenu.

IV. Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinnű za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a vŕas zaplatiů kúpnu cenu.
2. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná pred dodaním tovaru podęa dohody s predávajúcim na základe predbeünej faktúry – vyüiadania zálohy, alebo na základe daěového dokladu.
3. Predávajúci vystaví daěovű doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnűmi právnymi predpismi. Vystavenie, resp. nevystavenie daěového dokladu nemá vplyv na povinnosů kupujúceho zaplatiů kúpnu cenu.
4. Predávajúci môüe vîetky platby vrátane kúpnej ceny platiů v hotovosti, a to mieste urŕenom kúpnou zmluvou, inak v sídle predávajúceho alebo na úŕet uvedenű na faktúre, prípadne v mieste respektíve na úŕet oznámenű mu predávajúcim písomne.
5. Děom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie deě, v ktorű môüe predávajúci uhradenou kúpnou cenou disponovaů. Pokiaę bola dohodnutá zęava, moüno ju poskytnúů len za podmienky, üe kúpna cena bola zaplatená v hotovosti v stanovenom termíne a vîetky iné pohęadávky voŕi predávajúcemu sú uhradené.
6. Vyhradzujeme si právo na prijímanie zmeniek a îekov. Šeky a zmenky sa pokladajú za platby aü po ich inkasovaní. Diskontné náklady sú na ůarchu kupujúceho.
7. Riziko za vŕasné predloüenie zmenky alebo vznesenie námietok je vűhradne na ůarchu kupujúceho.
8. Ak kupujúci nezaplatí vŕas, predávajúci je oprávnenű poüadovaů úroky z omeîkania vo vűîke 0,1% z dlünej sumy za kaüdű deě omeîkania. Nárok predávajúceho na náhradu îkody tűm nie je dotknutű.
9. Ak je kupujúci v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiů predávajúcemu zálohu a nezaplatí je riadne a vŕas, môüe predávajúci odmietnuů dodaů tovar do doby, kűm kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiů od zmluvy.
10. Pohęadávky predávajúceho je moüné zapoŕítaů len s nespornűmi alebo právoplatne uznanűmi pohęadávkami. Uplatnenie zádrüného práva alebo zabezpeŕovacieho práva kupujúcim je vylúŕené.

V. Vűhrada vlastníctva

1. Dodanű tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho aü do úplného zaplatenia kúpnej ceny ako i vîetkűch predchádzajúcich a budúcich pohęadávok, ktoré predávajúci má alebo získa z obchodného styku voŕi kupujúcemu pred úplnűm zaplatením kúpnej ceny.
2. Kupujúci je v danom prípade len drüiteęom tovaru
3. Kupujúci je oprávnenű kúpenű tovar v riadnej obchodnej ŕinnosti âalej predávaů a/alebo spracovávaů.
4. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje vűhrada vlastníctva, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho.
5. Pri spracovaní, spojení a zmieîaní tovaru, u ktorého existuje vűhrada vlastníctva, s inűm tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere úŕtovnej ceny tovaru, u ktorého je vűhrada vlastníctva, k úŕtovnej cene iného pouüitého tovaru.
6. Tovar, ktorű je vo vlastníctve predávajúceho na základe vűhrady vlastníckeho práva, je kupujúci oprávnenű âalej predávaů len v riadnej obchodnej ŕinnosti a len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neudeliů kupujúcemu súhlas s tűm, aby do doby, kűm sa stane vlastníkom tovaru, dal tovar do uüívania tretej osobe, predal, prenajal, zaůaüil alebo pouüil na zabezpeŕenie svojich záväzkov.
7. V prípade âalîieho predaja tovaru, ku ktorému má predávajúci z titulu vűhrady vlastníctva vlastnícke alebo spoluvlastnícke právo, je kupujúci povinnű upovedomiů jeho odberateęa o tom, üe vlastníctvo k danűm veciam, ako aj tűm ktoré vzniknú spracovaním tovaru odberateęom, prináleüí predávajúcemu a zároveě poskytnúů predávajúcemu vîetky podklady za úŕelom uplatěovania si svojich nárokov.
8. Kupujúci je povinnű poistiů tovar, ktorű je z titulu vűhrady vlastníctva vo vlastníctve predávajúceho, a to proti krádeüi, poüiaru a povodni.

VI. Vlastníctvo, nebezpeŕenstvo îkody

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keâ ho predávajúci odovzdá, ale len v prípade, üe kupujúci uhradil kúpnu cenu a âalîie pohęadávky, ktoré mal voŕi predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu îkody a pod. V prípade, üe predávajúci má v ŕase odovzdania tovaru voŕi kupujúcemu pohęadávky vyplűvajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo aü ich úplnűm uspokojením v zmysle ustanovení o vűhrade vlastníctva.
2. Na kupujúceho prechádza nebezpeŕenstvo îkody na tovare vüdy v momente, keâ predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za úŕelom jeho dodania na miesto urŕené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, üe miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci si napriek tomu, üe mu bolo oznámené, üe môüe s tovarom nakladaů si tovar neprevezme, nebezpeŕenstvo îkody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvű krát prevziaů.

VII. Vady tovaru, záruka za akosů

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorű mal tovar v ŕase prechodu nebezpeŕenstva îkody na tovare na kupujúceho.
2. Ak nie je dohodnuté inak, záruŕná doba na tovar je 24 mesiacov odo děa prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú poŕas trvania záruky.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré vznikli v dôsledku poruîenia povinností kupujúcim, napr.: pouüívanie tovaru v rozpore s návodom na pouüívanie, mechanické poîkodenie, preůaüovanie zariadenia a pod.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ěom vznikli po prechode nebezpeŕenstva na tovare v dôsledku prepravy, vonkajîích zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
6. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorűch kupujúci v ŕase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na dané okolnosti, vedieů musel.
7. Zjavnűmi vadami tovaru sú najmä mechanické poîkodenia tovaru, chűbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkŕnosů tovaru, chűbajúce mnoüstvo a vîetky ostatné vady, ktoré sú zistiteęné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosůou. Tieto vady je kupujúci povinnű reklamovaů bezodkladne po ich zistení, najneskôr do 8 dní od prechodu nebezpeŕenstva îkody na tovare na kupujúceho.
8. Skryté vady tovaru, ako aj vady, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinnű bezodkladne po ich zistení písomne oznámiů predávajúcemu, najneskôr vîak do uplynutia záruŕnej lehoty.
9. Kupujúci nesie dôkazné bremeno, ŕo sa tűka podkladov reklamácie, najmä ŕo sa tűka existencie vady, okamihu zistenia vady a vŕasnosti reklamácie chűb. V opaŕnom prípade predávajúci nezodpovedá za vady tovaru.
10. V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo na odstránenie vady podęa svojej voęby, a to najskôr dodanie bezchybného tovaru. Ak to nie je moüné, je kupujúci oprávnenű podęa svojej voęby poüadovaů zníüenie kúpnej ceny /zęava/ alebo poüadovaů zruîenie zmluvy /odstúpenie od zmluvy/. Právo na odstúpenie od zmluvy je vîak vylúŕené, ak ide o nepodstatnú chybu.
11. Na tovar, ktorű je dodanű ako pouüitű /tovar oznaŕenű ako „II. trieda“, „upotrebenű“ a pod. / sa záruka na vady nevzůahuje.
12. Vyobrazenia tovaru, údaje o hmotnosti, rozmeroch uvedené v ponukách, katalógoch, cenníkoch atâ. sú iba názorné a predávajúci nezodpovedá za dodanie tovaru zodpovedajúcemu takto uvedenűm údajom. Zmeny v konîtrukciách, prevedení a v materiále sú prípustné, pokiaę sú tieto zmeny pre kupujúceho prijateęné alebo ak ich vykoná dodávateę.
13. V prípade, üe predávajúci zabezpeŕuje aj montáü dodaného tovaru, kupujúci /resp. vodiŕ vozidla/ je povinnű presvedŕiů sa o náleüitosti vykonania tejto práce. Je treba upozorniů na skutoŕnosů, üe po krátkej jazde /50-100 km/ je potrebné dotiahnuů matice, alebo skrutky kolesa. Nároky z titulu náhrady îkody sú vylúŕené. Pri nepodnikateęoch sa vylúŕenie zodpovednosti obmedzuje na úmyselné konane a hrubú nedbanlivosů.
14. Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za îkodu, ktorú spôsobia poruîením svojich povinnosti
15. Predávajúci je povinnű nahradiů îkodu, ktorá vznikla v dôsledku poruîenia jeho povinnosti, pokiaę nepreukázal existenciu okolností vyluŕujúcich jeho zodpovednosů.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Veci zaslané ako vzorky alebo veci, ktoré sa stali neupotrebiteęnűmi z dôvodu opravy alebo vűmeny sa zoîrotujú alebo inak znehodnotia, pokiaę nie je vűslovne dohodnuté inak.
2. Stiahnutie tovaru je moüné len vo vűnimoŕnűch prípadoch po predchádzajúcej písomnej dohode. V prípade, üe tovar bude kupujúcim bez predchádzajúceho ústneho dohovoru zaslanű späů, kupujúci je uzrozumenű s tűm, üe predmetnű tovar predávajúci zúüitkuje a tento bude kupujúcemu dobropisovanű, priŕom si predávajúci odpoŕíta 25% za vűdavky a uîlű zisk prípadne event. prepravné alebo podęa náîho uváüenia tovar späů kupujúcemu na jeho náklady.
IX. Vîeobecné ustanovenia
1. Právne vzůahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú hmotnűm právom SR. Zmluvné strany sa zaväzujú, üe vîetky vzájomné spory budú s koneŕnou platnosůou postúpené vecne a miestne prísluînému súdu SR.
2. Neplatnosů a neúŕinnosů jednotlivűch ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosů ostatnűch ustanovení tejto zmluvy. V prípade neplatnosti a neúŕinnosti jednotlivűch ustanovení tejto zmluvy, platia tie ustanovenia, ktoré sú právoplatné a najviac sa pribliüujú úŕelu neplatnűch a neúŕinnűch ustanovení. Pritom treba v kaüdom prípade zohęadniů pôvodnű zámer zmluvnűch partnerov.
3. Ak kupujúci alebo tretie osoby poskytnú predávajúcemu v rámci obchodnűch vzůahov poskytnú informácie, tieto nie sú povaüované za dôverné, ak to nie je vűslovne písomne dohodnuté inak.
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900