Obchodné dodacie a záručné podmienky spoločnosti Bohnenkamp s.r.o.

Nasledujúci text predstavuje znenie obchodných dodacích a záručných podmienok obchodnej spoločnosti Bohnenkamp s.r.o., so sídlom Dolná 2099, 900 01 Modra, IČO: 35 930 594, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 35654/B, IČ DPH : SK 2021997681 (ďalej aj len „ predávajúci“). Všetky ustanovenia týchto obchodných dodacích a záručných podmienok (ďalej aj len „podmienky) sú súčasťou všetkých ponúk na dodanie tovaru predložených zo strany predávajúceho tretím osobám ako aj, zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ ich platnosť alebo platnosť niektorého ustanovenia z nich nie je v písomnej zmluve alebo v písomnej ponuke ponuke výslovne vylúčené. Akékoľvek odlišné podmienky kupujúceho, ktoré predávajúci výslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre predávajúceho záväzné a netvoria súčasť ujednaní.

I. Ponuky predávajúceho a zmluvy
1. Ponuky a návrhy na uzatvorenie zmlúv na dodávku tovaru zo strany predávajúceho sú nezáväzné, pokiaľ nie je v ponuke alebo v návrhu na uzatvorenie zmluvy uvedené inak.
2. Uzavretie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní nastáva najskôr momentom doručenia kupujúcemu písomného potvrdenia objednávky alebo konečného znenia zmluvy predávajúcim. Okamihom doručenia potvrdenia objednávky
 dochádza k vzniku kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Za písomné potvrdenie doručenia sa považuje tiež doručenie potvrdenia objednávky predávajúcim bez použitia zaručeného podpisu prostredníctvom elektronickej komunikácie na elektronickú adresu určenú kupujúcim najneskôr pri objednaní tovaru.
3. Predávajúcim písomne potvrdená objednávka alebo ním podpísaná kúpna zmluva je pre kupujúceho aj predávajúceho záväzná.
4. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená osobitná kúpna zmluva, sú pre účastníkov záväzné a platia ako dojednané údaje uvedené v takejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v predchádzajúcej písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim.
5. Ustanovenia odseku 1.-4. sa nepoužijú pre elektronický obchod prevádzkovaný predávajúcim na jeho webovskej stránke www.bohnenkamp.sk. Predávajúci prevádzkuje elektronický obchod len pre predaj podnikateľom pre ich podnikateľské a obchodné účely, predaj konečným spotrebiteľom je v elektronickom obchode predávajúceho vylúčený. Služby elektronického obchodu predávajúceho môže využívať len kupujúci registrovaný v systéme predávajúceho, ktorému predávajúci pridelil jedinenčné a nezameniteľné údaje umožňujúce vstup do príslušnej elektronickej aplikácie. V elektronickom obchode predávajúceho vykoná kupujúci objednávku tovaru po prihlásení sa do aplikácie spôsobom určeným samotnou aplikáciou. Takto vykonaná objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, ak kupujúci v elektronickom obchode objednáva tovar, ktorý je podľa údajov zverejnených v aplikácii u predávajúceho na sklade, k vzniku zmluvného vzťahu prichádza momentom registrácie objednávky v systéme
 predávajúceho. V prípade, ak kupujúci objednáva v elektronickom obchode tovar, ktorý je v aplikácii špecifikovaný ako tovar, ktorý nemá predávajúci aktuálne na sklade vznikne zmluvný vzťah až potvrdením objednávky predávajúcim.
6. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma zmluvnými stranami.

II. Dodanie tovaru
1. Predávajúci dodáva tovar v čase určenom v písomne potvrdenej objednávke. Predávajúci dodáva tovar v rámci SR v mieste svojho expedičného skladu alebo závodu alebo na akékoľvek miesto v Slovenskej republike, ktoré je všeobecne dostupné pre nákladnú automobilovú dopravu. Pokiaľ má byť tovar dopravený mimo územia SR na miesto nachádzajúce sa v ČR, Maďarsku alebo v Rakúsku je tovar dodaný kupujúcemu v momente jeho nakládky v expedičnom sklade predávajúceho v Modre určenému dopravcovi za účelom jeho dopravy na miesto určenia. 2. Dodanie tovaru sa potvrdzuje na dodacom liste, v prípade dopravy tovaru do zahraničia na nákladom liste (CMR) (. Kupujúci vyznačí na dodacom liste dátum a čas prevzatia tovaru, meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar, pracovné zariadenie tejto osoby u kupujúceho a preberajúca osoba za kupujúceho dodací list vlastnoručne podpíše. Obsah nákladného listu (CMR) určujú platné právne predpisy, vždy však na ňom bude špecifikovaný tovar ako aj presný čas jeho nakládky. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť disponovať dodaným tovarom v prípade ak preberajúci odmietne potvrdiť dodanie tovaru uvedeným spôsobom, pričom kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s nutnosťou tovar uskladniť resp. dopraviť späť predávajúcemu. V prípade ak kupujúci prijatie tovaru nepotvrdí uvedeným spôsobom a predávajúci mu tovar odovzdá je tovar považovaný za riadne a bez vád dodaný momentom jeho skutočného prevzatia a záväzok predávajúceho dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite sa považuje za splnený.
3. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania nachádzajúcom sa v SR odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú a/alebo dohodnutú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho doručenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný nahradiť všetky náklady a škodu, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku neprevzatia tovaru kupujúcim, najmä ale neobmedzujúc sa len na ne, náklady uskladnenia tovaru, náklady jeho spätnej dopravy a pod.
4. Čas dodania tovaru je stanovený presným dátumom, alebo lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa uzatvorenia/ vzniku kúpnej zmluvy. V prípade, že je čas dodania tovaru stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty. Pokiaľ nie je v objednávke alebo v kúpnej zmluve čas dodania tovaru dohodnutý, je predávajúci oprávnený dodať tovar kupujúcemu v lehote do 90 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ predávajúci prekročí dodaciu lehotu o viac ako 4 týždne, a dodanie tovaru sa neuskutoční ani v dodatočnej 4 týždňovej lehote.
6. Dodržanie dodacej lehoty zo strany predávajúceho predpokladá splnenie zmluvných povinností kupujúcim, predovšetkým dodržanie dohodnutých platobných podmienok a včasné dodanie všetkých, od kupujúceho požadovaných, podkladov. Akékoľvek omeškanie na strane kupujúceho s plnením týchto povinností úmerne predĺži dodaciu lehotu na strane predávajúceho.
7. V prípade, že predávajúci nebude môcť dodať tovar v termíne (lehote) stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov spočívajúcich v pôsobení vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas, po ktorý tieto dôvody, resp. ich následky spôsobujúce nemožnosť dodania, trvali. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné,
 prípadne predvídateľné ale objektívne neovplyvniteľné predávajúcim, majúce vplyv na dodanie tovaru, napr.: opatrenia orgánov verejnej moci, štrajky a výluky, prekážky v doprave, akými sú napr. nezjazdné cesty, dopravné nehody, dopravné zápchy a iné obmedzenia, oneskorené dodávky subdodávateľov napriek včas objednanému materiálu a prác, výpadky v dodávke energií a médií a tým spôsobené prestoje alebo obmedzenia vo výrobe, požiare resp. iné prípadné živly a katastrofy, pracovné úrazy v prevádzkach dodávateľa predávajúceho alebo u jeho subdodávateľov.
8. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká.V takomto prípade kúpna zmluva zaniká a predávajúci v lehote 14 dní vydá kupujúcemu všetky
ním poskytnuté plnenia.
9. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku pôsobenia vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch a kupujúci odmietne akceptovať premietnutie takýchto zvýšených hospodárskych nákladov do ceny tovaru, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.
10. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, pokiaľ kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.
11. Vratné obaly sú započítané v cene dodávky a v prípade ich vrátenia predávajúcemu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, budú v priebehu 3 týždňov od vrátenia predávajúcemu dobropisované do výšky 2/3 ich nadobúdacej ceny u predávajúceho. Uvedené platí za predpokladu, že vratné obaly budú predávajúcemu v mieste jeho expedičného skladu na náklady kupujúceho vrátené v neporušenom a funkčnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo poškodené alebo nefunkčné vratné obaly neprevziať, pričom náklady znáša kupujúci.
12. Predávajúci je oprávnený aj na čiastkové dodanie tovaru (čiastkové plnenie), s výnimkou prípadu, kedy je už pri uzatváraní/vzniku kúpnej zmluvy z okolností zjavné a nesporne zrejmé alebo v kúpnej zmluve priamo vyjadrené, že kupujúci z hospodárskeho hľadiska nemá záujem na čiastkovom dodaní tovaru (čiastkovom plnení), ani v takomto prípade však kupujúci nie je oprávnený odmietnuť čiastkové dodanie tovaru (čiastkové plnenie), ak lehota na dodanie tovaru ešte neuplynula.

III. Ceny
1. Ceny tovaru sa riadia cenníkom predávajúceho aktuálne platným v čase potvrdenia objednávky alebo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ceny uvedené v cenníku vydanom a distribuovanom predávajúcim nie sú záväzné a podliehajú aktualizácii a zmenám.
2. Za záväznú sa považuje cena uvedená v potvrdenej objednávke alebo v uzatvorenej kúpnej zmluve. V prípade nákupu tovaru na sklade predávajúceho v elektronickom obchode predávajúceho sa záväznú považuje cena uvedená v príslušnej elektronickej aplikácii.
3. Ceny uvádzané v cenníku a/alebo v ponuke sú stanovené v EURO (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a je v nich zahrnuté balné. Náklady spojené s dopravou tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto odlišné od expedičného skladu alebo závodu predávajúceho sa považujú za zahrnuté v cene tovaru v prípade dodávky s hodnotou viac ako 500 EURO (v prípade ceny určenej v inej mene platí pre prepočet aktuálny kurz ECB ku dňu vystavenia poslednej faktúry za cenu tovaru) len v prípade, ak je to v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené. Cenník predávajúceho môže stanoviť výšku nákladov balného a dopravy paušálnou čiastkou.
4. Zničenie, poškodenie, alebo strata tovaru v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

IV. Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená/akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
2. Kúpna cena tovaru je splatná pred dodaním tovaru podľa zálohovej (proforma faktúry). Po prijatí platby bude kupujúcemu vystavená a doručená zálohová faktúra za prijatú platbu, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad.
3. Pokiaľ zálohová platba nebude uhradená v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený potvrdenie objednávky zrušiť, od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane predávajúceho z tohto titulu vznikli. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu skôr, ako bude zálohová platba uhradená. Po dobu omeškania kupujúceho s úhradou zálohovej platby nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
4. Po prevzatí tovaru vystaví a doručí predávajúci kupujúcemu faktúru za dodaný tovar, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad a zúčtovanie zaplatenej zálohy.
5. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny platiť v hotovosti, a to v mieste určenom dohodou, inak v sídle predávajúceho alebo bezhotovostne bankovým prevodom na účet uvedený vo faktúre, prípadne v mieste alebo na účet oznámený mu predávajúcim písomne.
6. Dňom zaplatenia sa rozumie moment riadneho vykonania hotovostnej platby alebo deň pripísania platenej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci neprijme ako platbu zmenku alebo šek ak to nebude vopred dohodnuté. Platby šekom alebo zmenkou sa budú považovať za platby až po ich inkasovaní alebo udaní. Diskontné náklady idú na ťarchu kupujúceho.
7. Ak kupujúci nezaplatí včas, predávajúci je oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa výška úrokov z omeškania riadi platnými právnymi predpismi.
8. Ak je tovar dodávaný na dobierku, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu, resp. jej zostávajúcu časť (ak bola časť kúpnej ceny uhradená zálohovou platbou) dopravcovi. Kupujúci obdrží v takomto prípade pri prevzatí tovaru príjmový doklad.
9. Započítanie pohľadávok kupujúceho na pohľadávky predávajúceho je vylúčené. Uvedené sa netýka pohľadávok priznaných súdom, alebo písomne uznaných zo strany predávajúceho. Uplatnenie zádržného práva alebo zabezpečovacieho práva kupujúcim je vylúčené.

V. Výhrada vlastníctva
1. Dodaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
2. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru.
3. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je z titulu výhrady vlastníctva vo vlastníctve predávajúceho, a to voči všetkým bežne poisťovaným rizikám, najmä, nie však výlučne pre prípad krádeže, požiaru alebo živelnej pohromy a to na výšku dohodnutej kúpnej ceny.
4. Ustanovenia tohto článku o výhrade vlastníctva sa nepoužijú v prípade predaja tovaru s jeho dopravou do miesta mimo územia SR. V týchto prípadoch prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru momentom jeho dodania, t.j. momentom jeho nakládky určenému dopravcovi s pokynom jeho dopravy na miesto určenia v mieste expedičného skladu predávajúceho v Modre. Týmto momentom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare.

VI. Vlastníctvo, nebezpečenstvo škody
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente jeho dodania s výnimkou výhrady vlastníctva v zmysle čl.V., kedy vlastnícke právo na kupujúceho prejde až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny a splnením všetkých ostatných prípadných pohľadávok predávajúceho z kúpnej zmluvy.
2. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare okamihom jeho prevzatia od predávajúceho, resp. okamihom jeho prevzatia od dopravcu, ak prepravu tovaru zabezpečoval predávajúci. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci, alebo táto sa uskutočňuje na náklady kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho okamihom jeho prvej nakládky v súlade s pokynmi kupujúceho. V prípade, že miestom dodania je expedičný sklad predávajúceho bez dohodnutej dopravy na iné miesto a kupujúci si napriek tomu, že
 mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať. Pokiaľ neprevzatie tovaru zaviní kupujúci, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare okamihom, kedy mohol kupujúci tovar prevziať.

VII. Vady tovaru, záruka za akosť
1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.
2. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, ustanovenia osobitných platných právnych predpisov určujúce záväzným spôsobom prípadnú dlhšiu záručnú lehotu týmto nie sú dotknuté.
3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú alebo sa prejavia počas trvania záruky.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, napr. používanie tovaru v rozpore s návodom na používanie, mechanické poškodenie, preťažovanie, nesprávna montáž a pod.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
6. Záruka nepokrýva vady alebo následky opotrebenia dodaného tovaru v dôsledku jeho užívania /používania.
7. Kupujúci je povinný prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia a najneskôr v tomto momente uplatni nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Vady musia byť uvedené v dodacom liste. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru pri jeho dodaní zistené, je vylúčené.
8. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na dané okolnosti, vedieť musel.
9. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, chýbajúce množstvo a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou.
10. Za skryté vady tovaru zodpovedá predávajúci len vtedy, ak tieto vady mal tovar preukázateľne v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
11. Vady, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty.
12. Kupujúci nesie dôkazné bremeno, čo sa týka podkladov reklamácie, najmä čo sa týka existencie vady, okamihu zistenia vady a včasnosti reklamácie chýb. V opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za vady tovaru.
13. V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo na odstránenie vady podľa svojej voľby, a to najskôr dodanie tovaru bez reklamovaných vád. Ak to nie je možné, je kupujúci oprávnený podľa svojej voľby požadovať zníženie kúpnej ceny /zľava/ alebo požadovať zrušenie zmluvy /odstúpenie od zmluvy/. Právo na odstúpenie od zmluvy je však vylúčené, ak ide o nepodstatnú vadu.
14. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý /tovar označený ako „II. trieda“, „upotrebený“ a pod. / sa záruka na vady nevzťahuje.
15. Vyobrazenia tovaru, údaje o hmotnosti, rozmeroch uvedené v ponukách, katalógoch, cenníkoch atď. sú iba názorné a predávajúci nezodpovedá za dodanie tovaru zodpovedajúcemu takto uvedeným údajom. Zmeny v konštrukciách, prevedení a v materiále sú prípustné, pokiaľ sú tieto zmeny pre kupujúceho prijateľné alebo ak ich vykoná dodávateľ.
16. V prípade, že predávajúci zabezpečuje aj montáž dodaného tovaru, kupujúci /resp. vodič vozidla/ je povinný presvedčiť sa o výsledku vykonania tejto práce. Kupujúci berie na vedomie, že po krátkej jazde /10-100 km/ je potrebné skontrovať stav dotiahnutia matíc a tlak v pneumatikách.

VIII. Osobitné ustanovenia
1. Veci zaslané ako vzorky alebo veci, ktoré sa stali neupotrebiteľnými z dôvodu opravy alebo výmeny sa likvidujú v súlade s právnou úpravou o nakladaní s odpadmi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
2. Vrátenie tovaru je možné len vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej písomnej dohode. V prípade, že nepoužitý a nepoškodený tovar bude kupujúcim bez predchádzajúceho ústneho dohovoru zaslaný späť, berie kupujúci na vedomie, že predmetný tovar môže byť predávajúcim bez ďalšieho dojednania použitý na ďalší predaj alebo iné účely pričom bude v takomto prípade jeho cena kupujúcemu dobropisovaný, pričom si predávajúci v tejto súvislosti odpočíta 25% z kúpnej ceny tovaru ako paušálne náklady (výdavky obstarania tovaru, prepravy, ušlý zisk a pod.).

IX. Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto podmienkach, z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch, ako aj v prípade, ak:
- bude na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, začatá exekúcia, resp. iné konanie s obdobnými účinkami,
- podnikanie alebo platobná disciplína kupujúceho vykazuje také javy, ktoré odôvodnene zakladajú predpoklad, že kupujúci nebude schopný plniť svoje platobné záväzky a zaplatiť cenu dodaného tovaru,
- sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré predávajúci nemôže svoje povinnosti splniť, alebo ich môže splniť len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespôsobil a nemohol ich ani predvídať, ani im zabrániť,
- splnenie zmluvy nie je možné z dôvodu neudelenia vývozných alebo dovozných povolení a rozhodnutí, ktoré  sú potrebné pre realizáciu dovozu tovaru alebo komponentov do SR alebo ich vývozu zo SR, a to bez ohľadu na dôvod ich neudelenia a na skutočnosť, orgán ktorého štátu takto rozhodol.
2. Predávajúci v prípade odstúpenia vráti kupujúcemu zálohovú platbu (ak bola zaplatená), pričom v prípade odstúpenia z dôvodov na strane kupujúceho je oprávnený si odpočítať výšku nákladov, ktoré mu do momentu odstúpenia v súvislosti s kúpnou zmluvou vznikli.
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto podmienkach a z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch.

X.Všeobecné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Na vzťahy upravené touto zmluvou sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Prípadné spory budú riešené, pokiaľ zmluvné strany nedospejú k vzájomnej dohode, súdom vecne a miestne príslušným podľa Civilného sporového poriadku. V prípade, ak kupujúci nemá sídlo v SR dohodli sa zmluvné strany na právomoci slovenských súdov pričom miestne príslušným bude súd príslušný v zmysle Civilného sporového poriadku podľa miesta sídla predávajúceho.
2. Neplatnosť a neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V prípade neplatnosti a neúčinnosti jednotlivých ustanovení tejto zmluvy, sa použijú také ustanovenia, ktoré sa najviac približujú účelu neplatných a neúčinných ustanovení. Pritom treba v každom prípade zohľadniť pôvodný zámer zmluvných strán.
3. Ak kupujúci alebo tretie osoby poskytnú predávajúcemu v rámci obchodných vzťahov poskytnú informácie, tieto nie sú považované za dôverné, ak to nie je výslovne písomne dohodnuté inak.
4. Tieto obchodné podmienky platia od 07.05.2018 a spravujú sa nimi všetky dodávky tovaru predávajúceho realizované po tomto dni. Týmto dňom strácajú platnosť a účinnosť Všeobecné dodacie a záručné podmienky účinné do dňa 07.05.2018.

V Modre, dňa 07.05.2018