Prohlášení o ochraně údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Bohnenkamp AG velký význam. Využívání internetových stránek společnosti Bohnenkamp AG je možné i bez jakéhokoliv zadání osobních údajů. Pokud však chce dotčená osoba prostřednictvím naší internetové stránky využít zvláštní služby naší společnosti, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný základ, získáváme pro to zpravidla souhlas dotčené osoby. Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, je realizováno vždy v souladu s GDPR a v souladu s ustanoveními na ochranu údajů platných ve specifické zemi pobočky společnosti Bohnenkamp AG. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce naše společnost informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu námi získávaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou dotčené osoby pomocí tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, která jim přísluší. Společnost Bohnenkamp AG jako provozovatel ochrany údajů prosadil mnohá technická a organizační opatření, k zajištění úplné ochrany osobních údajů zpracovávaných přes naši internetovou stránku. Přesto však přenosy dat přes internet mohou zpravidla vykazovat i bezpečnostní trhliny, a tím nemůže být zaručena absolutní ochrana. Z tohoto důvodu má dotčená osoba právo poskytnout nám své osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Vymezení pojmů

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) dotčená osoba

Dotčená osoba je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje provozovatel zpracovává.

c) zpracovávání

zpracovávání je úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

d) omezení zpracování

Omezení zpracovávání je označení uložených osobních údajů za účelem omezit jejich budoucí zpracování.

e) profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která sestává z využití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.

f) pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje již nebylo možno přiřadit konkrétní dotčené osobě bez použití dodatečných informací, pokud se takové dodatečné informace uchovávají odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) provozovatel nebo osoba odpovědná za zpracovávání

Provozovatel nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanoví v právu Unie nebo v právu členského státu, lze provozovatele nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu.

h) zprostředkovatel

Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele.

i) příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány veřejné moci, které přijímají osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce.

j) třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než dotčená osoba, provozovatel, zprostředkovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření provozovatele nebo zprostředkovatele pověřeny zpracováním osobních údajů.

k) souhlas

“Souhlas dotčené osoby " je jakýkoli dobrovolný, výslovný, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

2. Jméno a adresa provozovatele odpovědného za zpracovávání

Provozovatelem ve smyslu GDPR, jiného zákona na ochranu údajů platného v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení s charakterem ochrany údajů, je

Bohnenkamp s.r.o.
Dolna 2099
900 01 Modra
Slowakei
Tel.: 00421 33 6486 100
Fax: 00421 33 6486 111
E-Mail: info@bohnenkamp.sk
Website: www.bohnenkamp.sk

4. Cookies

Internetové stránky společnosti Bohnenkamp AG používají soubory cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítačového systému.
Mnohé internetové stránky a servery používají soubory cookies. Mnoho souborů cookies obsahuje tzv. Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačné označení souboru cookies. Sestává z pořadí znaků, pomocí kterých internetové stránky a servery mohou být přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookies uložen. Navštíveným internetovým stránkám a serverům to umožňuje rozlišovat individuální prohlížeče dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují soubory cookies. Určitý internetový prohlížeč může být pomocí jednoznačného Cookie-ID opětovně rozpoznán a identifikován.
Použitím souborů cookies může společnost Bohnenkamp AG uživatelům této internetové stránky nabídnout uživatelské služby, které by bez použití souborů cookies nebylo možné.
Pomocí souboru cookies mohou být optimalizovány informace a nabídky na naší internetové stránce ve prospěch uživatele. Soubory cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, opětovně rozpoznat uživatele naší internetové stránky. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání naší internetové stránky. Uživatel internetové stránky, která používá soubory cookies, například nemusí při každé návštěvě internetové stránky opětovně zadávat přístupové a přihlašovací údaje, protože internetová stránka tyto převezme ze souboru cookies uloženého v systému počítače uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie v nákupním košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pomocí souboru cookies poznamená výrobky, které zákazník uložil do virtuálního nákupního košíku.
Dotčená osoba může použití souborů cookies naší internetovou stránkou kdykoliv zabránit pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a tím pádem natrvalo odmítnout používání souborů cookies. Mimo jiné můžete nastavením internetového prohlížeče nebo jinými softwarovými programy kdykoliv vymazat již uložené soubory cookies. Umožňují to všechny běžné internetové prohlížeče. Pokud dotčená osoba deaktivuje používání souborů cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí za určitých okolností v plném rozsahu moci využívat všechny funkce naší internetové stránky.

5. Získávání a shromažďování obecných údajů a informací

Internetová stránka společnosti Bohnenkamp AG každým jejím navštívením dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem získává a shromažďuje celou řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají do tzv. Logfiles serveru. Získávány a zaznamenávány mohou být informace o (1) použitém typu a verzi prohlížeče, (2) operačním systému, který přistupující systém používá, (3) internetové stránce, ze které se přistupující systém dostal na naši internetovou stránku (takzvaný Referrer), (4) podstránkách, které byly přes přistupující systém otevřeny na naší internetové stránce, (5) datu a čase přístupu na internetovou stránku, (6) adrese internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateli internetových služeb přistupujícího systému a (8) ostatních podobných údajích a informacích, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše informačně technologické systémy.
Při využívání těchto všeobecných údajů a informací nevyvozuje společnost Bohnenkamp AG žádnou souvislost s konkrétní osobou. Tyto informace se mnohem více využívají k tomu, abychom (1) dodávali obsahy naší internetové stránky správně, (2) abychom optimalizovali obsahy naší internetové stránky, jakož i reklamy pro ni, (3) abychom uměli zajistit trvalou funkčnost našich informačně-technologických systémů a techniky naší internetové stránky, jakož i (4) abychom v případě kybernetického útoku mohli úřadům činným v trestním řízení poskytnout nezbytné informace potřebné pro vyšetřování. Tyto anonymně získané údaje a informace jsou proto společností Bohnenkamp AG vyhodnocovány statisticky a s cílem dále optimalizovat technické procesy a zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistily optimální úroveň ochrany pro osobní údaje, které zpracováváme. Anonymní údaje serverových logfiles jsou uloženy odděleně od jakýchkoliv osobních údajů dotčené osoby.

6. Registrace na naší internetové stránce

Dotčená osoba má možnost se zaregistrovat na internetové stránce provozovatele odpovědného za zpracovávání osobních údajů, přičemž uvádí i osobní údaje. To, které osobní údaje přitom zprostředkuje provozovateli, vyplývá z příslušných zadávacích polí, které se použijí při registraci. Osobní údaje, které dotčená osoba zadá, jsou získávány a uloženy výhradně pro interní použití provozovatelem odpovědnému za zpracovávání a pro vlastní účely. Provozovatel může údaje převést na jednoho nebo více subdodavatelů, zpracovatelů, například na balíkového přepravce, kteří následně využijí tyto osobní údaje také výhradně k internímu použití.
Registrací na internetové adrese provozovatele se uloží i IP-adresa zadaná poskytovatelem internetových služeb dotčené osoby, datum a čas registrace. Uložení těchto údajů se realizuje na základě toho, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby a nezbytnosti umožňují objasnit spáchané trestné činy. Kromě toho je zpracování těchto údajů nezbytné pro zajištění zpracování provozovatelem. Předávání těchto údajů třetí osobě se zpravidla nerealizuje, pokud k tomu neexistuje žádná zákonná povinnost nebo pokud postoupení neslouží vyšetřování objasnění trestného činu.
Registrace dotčené osoby dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží provozovateli k tomu, aby dotčené osobě poskytl obsahy nebo služby, které mohou být z povahy věci nabídnuty a poskytnuty pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mají možnost kdykoliv změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat vymazat.
Provozovatel poskytne kdykoliv každé dotčené osobě na vyžádání informace o tom, které osobní údaje jsou o dotčené osobě uloženy. Kromě toho, provozovatel na přání nebo po informaci dotčené osoby opraví nebo vymaže osobní údaje dotčené osoby, nebrání-li tomu žádné zákonné povinnosti uchovávání těchto údajů. V této souvislosti se dotčená osoba může obrátit na celý personál provozovatele jako na kontaktní osobu.

7. Odběr našeho Newsletteru

Na internetové stránce společnosti Bohnenkamp AG mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru Newsletteru naší společnosti. To, jaké osobní údaje se při objednání Newsletteru poskytnou provozovateli, tam vyplývá z uvedeného zadávacího pole. Společnost Bohnenkamp AG pomocí Newsletteru informuje zákazníky a obchodní partnery v pravidelných časových intervalech o nabídkách společnosti. Newsletter naší společnosti může dotčená osoba zpravidla odebírat pouze pokud (1) má dotčená osoba k dispozici platnou emailovou adresu a (2) pokud se dotyčná osoba zaregistrovala k odběru Newsletteru. Na emailovou adresu, kterou dotčená osoba poprvé zadala pro zasílání Newsletteru, se z právních důvodů zašle potvrzující email v procesu Double-Opt-In. Tento potvrzující email slouží ke kontrole, zda vlastník emailové adresy jako dotčená osoba autorizoval přijímání Newsletteru.
Při přihlášení k odběru Newsletteru ukládáme i IP adresu dotčené osoby zadanou poskytovatelem internetového připojení (ISP), kterou v době přihlášení používal systém počítače, jakož i datum a čas přihlášení. Získávání a shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby se v budoucnu dalo vysvětlit (případné) zneužití emailové adresy dotčené osoby a slouží proto k právní jistotě a zabezpečení provozovatele odpovědného za zpracování údajů.
Osobní údaje získané v rámci přihlášení k odběru Newsletteru jsou použity výhradně pro účely zasílání našeho Newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé Newsletteru emailem informováni, pokud je to pro provoz služeb Newsletteru nebo s ním spojenou registrací nezbytné, jak by to mohlo vypadat v případě změn v nabídce Newsletteru nebo změn technických okolností. Nerealizuje se předávání osobních údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb Newsletteru. Odběr našeho Newsletteru může dotčená osoba kdykoliv vypovědět. Souhlas s uložením osobních údajů, který dotčená osoba udělila k odběru Newsletteru, může být kdykoliv odvolán. V každém Newsletteru najdete příslušný odkaz pro účely odvolání souhlasu. Kromě toho máte také možnost se z odběru Newsletteru kdykoliv odhlásit i přímo na internetových stránkách provozovatele nebo to provozovateli oznámit jiným způsobem.

8. Newsletter-Tracking

Newslettery společnosti Bohnenkamp AG obsahují takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafický prvek, který je umístěn do těch emailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, aby umožňovaly znázornění Log souboru a jeho analýzu. Tím se dá realizovat statické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě umístěného sledovacího pixelu může společnost Bohnenkamp AG rozpoznat, zda a kdy dotčená osoba otevřela email a jaké odkazy nacházející se v emailu dotčená osoba otevřela.
Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v Newsletteru provozovatel uchovává a vyhodnocuje s cílem optimalizovat zasílání Newsletteru a ještě lépe přizpůsobit obsah budoucích Newsletterů zájmům dotčené osoby. Tyto osobní údaje se neposkytují třetím stranám. Dotčená osoba je kdykoliv oprávněna odvolat tento zvláštní souhlas zadaný pomocí procesu Double-Opt-In. Po odvolání provozovatel tyto osobní údaje vymaže. Odhlášení z odběru Newsletteru pro společnost Bohnenkamp AG automaticky znamená odvolání souhlasu.

9. Možnosti kontaktu přes internetovou stránku

Internetová stránka společnosti Bohnenkamp AG na základě zákonných předpisů obsahuje i údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a které umožňují i bezprostřední komunikaci s naší společností, což zahrnuje rovněž všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (emailová adresa). Pokud dotčená osoba prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře kontaktuje provozovatele, automaticky se uloží zprostředkované osobní údaje dotčené osoby. Takové osobní údaje dotčené osoby uvedené dobrovolně poskytovateli, se uloží pro účely zpracování nebo kontaktu s dotyčnou osobou. Tyto osobní údaje se neposkytují ani nepředávají třetím stranám.

10. Rutinní vymazání a zablokování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze na období, které je nezbytné pro splnění a dosažení účelu ukládání nebo pokud to vyžadují evropské směrnice a normy, ale i jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, kterým provozovatel podléhá. V případě, že odpadne důvod zpracování nebo pokud skončí předepsaná nebo předpokládaná platnost některé z evropských směrnic a norem nebo jiných zákonů, rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy se osobní údaje vymažou nebo zablokují.

11. Práva dotčené osoby

a) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má evropskými směrnicemi a normami poskytnuto a zaručeno právo požadovat od provozovatele potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje dotčené osoby. Pokud chce dotčená osoba uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance provozovatele.

b) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováváním osobních údajů má na základě evropských směrnic a zákonů zaručeno právo, kdykoliv požadovat od provozovatele bezplatnou informaci o osobních údajích uložených o své osobě, a dostat kopii této informace. Evropské směrnice a nařízení navíc dotčené osobě poskytují vysvětlení těchto informací:

 • účely zpracovávání
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny nebo kterým teprve budou zpřístupněny, především v případě příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací
 • pokud je to možné, plánovaná délka, po kterou se osobní údaje ukládají nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva na opravu nebo smazání dotčených osobních údajů nebo na omezení zpracování provozovatelem nebo právo na podání odporu vůči tomuto zpracovávání
 • existence práva na stížnost vůči kontrolnímu orgánu
 • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatizovaného procesu rozhodování, včetně profilování v souladu s článkem 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech - významné informace o použité logice, jakož i dosah a zamýšlených vlivů takového zpracování na dotčenou osobu

Kromě toho má dotyčná osoba právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetího státu nebo do mezinárodní organizace. Pokud je to tak, patří dotčené osobě právo vyžádat si informaci o existenci přiměřených záruk v souvislosti s tímto zprostředkováním.
Pokud by dotčená osoba chtěla uplatit toto právo, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance provozovatele.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováváním údajů má evropskými směrnicemi a normami zaručeno právo požadovat bezodkladnou opravu dotčených nesprávných osobních údajů. Kromě toho má dotčená osoba právo po zohlednění účelu zpracovávání požadovat doplnění nekompletních osobních údajů - a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.
Pokud by dotčená osoba chtěla uplatnit toto právo, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance provozovatele.

d) Právo na vymazání (právo být zapomenut)

Každá osoba dotčená zpracováváním údajů má evropskými směrnicemi a normami zaručeno právo požadovat od provozovatele, aby osobní údaje dotčené osoby neprodleně vymazal, pokud nastanou následující důvody a pokud zpracovávání není více zapotřebí:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely nebo byly zpracovávány jiným způsobem, ke kterým nejsou více zapotřebí.
 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se zpracovávání podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR opírá a ke zpracovávání chybí jiný právní základ.
 • Dotčená osoba podá podle čl. 21 odst. 1 GDPR odpor vůči zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné zájmy pro zpracovávání nebo dotčená osoba podá podle čl. 21 odst. 2 GDPR odpor vůči zpracovávání.
 • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 • Vymazání osobních údajů je třeba pro splnění zákonných povinností podle práva evropské unie nebo podle práva členských států, kterým provozovatel podléhá.
 • Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud nastane nějaký z výše uvedených důvodů a pokud by dotčená osoba chtěla nechat vymazat osobní údaje, které jsou ve společnosti Bohnenkamp AG uloženy, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance provozovatele. Zaměstnanec společnosti Bohnenkamp AG bude pověřen neprodleně splnit žádost o vymazání.
Pokud společnost Bohnenkamp AG zveřejní osobní údaje a pokud je naše společnost jako provozovatel podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna osobní údaje vymazat, přijme společnost Bohnenkamp AG po zohlednění dostupných technologií a nákladů na implementaci vhodná opatření, i technického charakteru, aby informovala ostatní subjekty odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že dotčená osoba požaduje od těchto ostatních provozovatelů vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie nebo replikace těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování není třeba. Zaměstnanec společnosti Bohnenkamp AG v konkrétním případě nařídí nezbytné úkony.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováváním údajů má evropskými směrnicemi a normami zaručeno právo požadovat od provozovatele, aby omezil zpracovávání osobních údajů dotčené osoby, pokud je dán jeden z následujících předpokladů:

 • Dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a sice po dobu, která provozovateli umožní zkontrolovat správnost osobních údajů.
 • Zpracovávání je protiprávní, dotčená osoba odmítla vymazání osobních údajů a namísto toho požaduje omezení využívání osobních údajů.
 • Provozovatel více nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracovávání, dotčená osoba je však potřebuje k uplatnění, výkonu nebo ochraně svých právních nároků.
 • Dotčená osoba podala odpor vůči zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda převládají oprávněné důvody provozovatele vůči důvodům a zájmům dotčené osoby.

Pokud nastane jeden z výše uvedených předpokladů a pokud by dotčená osoba vyžadovala omezení zpracování osobních údajů, které jsou ve společnosti Bohnenkamp AG uloženy, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance provozovatele. Zaměstnanec společnosti Bohnenkamp AG zařídí omezení zpracovávání.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováváním údajů má evropskými směrnicemi a normami zaručeno právo obdržet osobní údaje, které se jí týkají, a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo tyto informace poskytnout jinému provozovateli, aniž by byla původním provozovatelem jakkoli omezována, pokud se to týká zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pokud se zpracování provádí pomocí automatizovaného procesu, pokud zpracování není třeba pro uskutečnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pokud se neprovádí při výkonu veřejné moci.
Kromě toho má dotčená osoba při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele jinému provozovateli, pokud je to technicky proveditelné a za předpokladu, že to nebude mít vliv na práva a svobody ostatních lidí.
Pokud by dotyčná osoba chtěla uplatnit toto právo, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti Bohnenkamp AG.

g) Právo na odpor

 

Každá osoba dotčená zpracováváním údajů má evropskými směrnicemi a normami zaručeno právo, z důvodů vyplývajících z její osobní situace, kdykoli podat odpor proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají a které se realizuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Platí to i pro profilování opírající se o tato ustanovení.
Společnost Bohnenkamp AH v případě podání odporu více nezpracovává osobní údaje, kromě případů, kdy můžeme dokázat nezbytné ochrany hodné důvody pro zpracovávání, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracovávání slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
Pokud společnost Bohnenkamp AG zpracovává osobní údaje k provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoliv podat odpor proti zpracovávání osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je ve spojení s takovou přímou reklamou. Pokud dotčená osoba vůči společnosti Bohnenkamp AG podá odpor vůči zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu, nebude společnost Bohnenkamp AG tyto osobní údaje pro tyto účely více zpracovávat. Kromě toho má dotyčná osoba právo, z důvodů vyplývajících z její mimořádné situace, namítat proti dotčenému zpracovávání.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google můžete najít a pročíst na odkazu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jsou podrobněji vysvětleny na tomto odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Sociální média

Čas od času máte možnost zúčastnit se na sociálních sítích soutěže o výhry. Takto zprostředkované osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom informovali výherce o jejich výhře a zaslali ji poštou. Osobní údaje se vymažou po 14 dnech.
Prosím, vezměte na vědomí, že nemáme žádný vliv na rozsah, druh a účel zpracování údajů, které zpracovávají platformy sociálních médií. Bližší informace naleznete ve směrnicích ochrany údajů na příslušné stránce.

 

15. Právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro procesy zpracování údajů, při kterých si musíme vyžádat souhlas pro daný účel zpracování. Pokud je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění a realizaci smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou, jako je to například u takových procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných plnění a služeb nebo protiplnění, opírá se zpracovávání o čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci předběžných smluvních a předsmluvních opatření, například v případech poptávek a nabídek našich produktů nebo služeb. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracovávání osobních údajů, jako je například splnění daňových povinností, zpracovávání je založeno na čl. 6 I písm. c. GDPR. V ojedinělých případech by mohlo být zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu ochrany důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Bylo by to například v tom případě, že by se nějaký návštěvník zranil v naší provozovně a musel by nám v této souvislosti poskytnout své jméno, uvést věk, údaje o jeho zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité údaje, abychom je následně předali lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracovávání opíralo o čl. 6 I písm. d GDPR. Procesy zpracování se mohou ještě opírat io čl. 6 I písm. f GDPR. Procesy zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracovávání potřebné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřeváží zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové procesy zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je speciálně uvedl evropský zákonodárce. V této souvislosti zastával názor, že oprávněný zájem je možné předpokládat, jestliže je dotyčná osoba zákazníkem provozovatele (bod č. 47 věty 2 GDPR).

16. Legitimní zájmy na zpracovávání, které sleduje provozovatel nebo třetí strana

Pokud se zpracovávání osobních údajů opírá o článek 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem realizace naší obchodní činnosti ve prospěch obecného blaha všech našich zaměstnanců a našich společníků.

17. Délka, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro délku uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro povinné uchovávání. Po uplynutí této lhůty se příslušné údaje rutinně vymažou, pokud nejsou více potřebné ke splnění smlouvy nebo začátek smlouvy.

18. Právní nebo smluvní předpisy o poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí

Objasňujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo mohou také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informací o protistraně). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám dotyčná osoba poskytla osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotčená osoba může být například povinna poskytnout nám osobní údaje, když s naší společností uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mohlo mít za následek, že by se smlouva s dotyčnou osobou nedala uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou se tato osoba musí obrátit na našeho zaměstnance. Náš zaměstnanec vás v konkrétním případě může informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno na základě zákona nebo smlouvy nebo jestli je to pro uzavření smlouvy nezbytné, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké následky by mohlo mít jejich neposkytnutí.

19. Existence automatizovaného rozhodování

Jako zodpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

 

 

Cookies